KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa » KVKK Aydınlatma Metni

AYGEN GLOBAL LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.

BAŞVURU FORMU

 

(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince)

(Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin[1])

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan AYGEN GLOBAL LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Ltd. Şti.’ne (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

 

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Yeşilbağlar Mah.Başkent Cd.Selvili Sokak Beyaz Ofis A Blok Kat:7 Pendik/ İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla tebligat

 

Yeşilbağlar Mah.Başkent Cd.Selvili Sokak Beyaz Ofis A Blok Kat:7 Pendik/ İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

aygen.gumruk@hs03.kep.tr

aygen@aygen.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen kanal KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:
Ad-Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

 

 

 

  1. Lütfen Şirketimiz İle Olan İlişkinizi Belirtiniz. (Müşteri, İş Ortağı, Tedarikçi, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışanı, Hissedar gibi)
 Çalışan

 Eski çalışan

 Müşteri

 İş ortağı/Tedarikçi

 Ziyaretçi

 Diğer: …………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim: ………………….………………………………………………………………………………..

Konu:…………………………………..…………………………………….…………………………..

 Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:………………………

Diğer: ……………………………….

 

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ………………

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz………………………………………………………

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi? :        Evet                                     Hayır

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (KVK Kanunu m.11/1)

Aşağıda KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Talep No Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz

(İlgili bölümü işaretleyiniz)

1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. KVK Kanunu m. 11/1 (a)
2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. KVK Kanunu m. 11/1 (b)
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. KVK Kanunu m. 11/1 (c)

 

4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. KVK Kanunu m. 11/1 (ç)

 

5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. KVK Kanunu m.  11/1 (d)
6 Kişisel verilerimin KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; KVK Kanunu m. 11/1 (e)
Talebiniz Seçiminiz

(Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum.
Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep        No       5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. KVK Kanunu m. 11/1 (f)
 

 

8

Kişisel verilerimin KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;  

KVK Kanunu m. 11/1 (f)

 

 

Talebiniz Seçiminiz

(Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum.
Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. KVK Kanunu m. 11/1 (g)
10 Kişisel  verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. KVK Kanunu m. 11/1 (h)
  1. TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

KVK Kanunu’nun 11. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 13. maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.

Talep Konusu

Sağlanması Talep Edilen Ekstra Bilgi Sağlanması     Talep Edilen Belge
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. Yok Yok
2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Yok Yok
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. Yok Yok
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum Yok Yok
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz: Eksik   ve        yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
6 Kişisel verilerimin KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz: Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler.
Talebiniz Seçiminiz

(Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum.
Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz Eksik   ve        yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)
 

 

8

Kişisel verilerimin KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz: Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler.
Talebiniz Seçiminiz

(Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum.
Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran  otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin. Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz  talepleri gösteren belgeler.
10 Kişisel verilerimin KVK Kanunu’na aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. KVK Kanunu’na aykırılığa konu olan hususu belirtiniz. Yandaki kolonda belirmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (KVK Kanunu m. 13/1-3)

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

☐  Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi                :

İmza                               :

 (6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 11. ve 13. maddelerine göre hazırlanmıştır)