Etik De?erlerimiz

Etik De?erlerimiz

AYGEN,,etik degerlerin, kurumunun tm idari ve ticari fonksiyonlan taraf?ndan benimsenmesi ve bir i? yapma bicimi haline getirilmesi, ayni zamanda etik degerler ile ilgili gncel literatre en h?zl? ve etkin bir sekilde ula?may? hedeflemi?tir.
Gmrk m?avirlerinin mesleki davran?? ilkelerinin yer ald??? “Gmrk M?avirleri Etik Beyan?* ilkelerini ilk imzalayan firmalar aras?nda olan AYGEN, ?stanbul Gmrk M?avirleri Derne?i taraf?ndan “Gmrk M?avirli?i Mesleki Etik Beyannamesini” ilk imzalayan firmalardan olmas? ve mesle?in itibar?na sa?lad??? katk?lardan dolay; iGMD taraf?ndan “Te?ekkr Sertifikas?” ile takdir ve tensip edilmi?lerdir.

 • Tm faaliyetlerimizde Trkiye Cumhuriyeti Anayasas? ba?ta olmak zere tabi oldu?umuztm ulusal mevzuata ve Trkiye Cumhuriyetinin taraf oldu?u tm uluslararas? anla?malar vedzenlemelere uyar?z.
 • Gvenilirlik, tarafs?zl?k ve ba??ms?zl?k tm i? ili?kilerimizde bize yn veren temel ilkelerdir.
 • ?? sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklar?n?n korunmas?na zen gsterirken kamumenfaatinin korunmas?n? da ncelikli sorumlulu?umuz kabul eder, i?lerimizi bu bilinleynetiriz.
 • Mesleki bilgi ve becerimizi kullan?rken lke kaynaklar?n?n etkin kullan?m?, evre duyarl?l???gibi sorumluluklar?m?za uygun kararlar vermeye zen Gsteririz.
 • A?klad???m?z beyan ve sundu?umuz raporlar?n gere?e uygun olmas? iin gerekli titizli?igsterir, konu olan bilgileri do?ru, anla??labilir biimde ve zaman?nda sunar?z.
 • Do?ruluk ve ?effafl???, tm i? srelerimizde ve ili?kilerimizde ncelikli de?erlerimiz olarakkabul ederiz.
 • Bilgi gvenli?ine nem verir, m?terilerimize ait zel ticari bilgileri payla?maz, al??anlar?m?ztaraf?ndan payla??lmas?na gz yummay?z.
 • ?? eti?inin yaz?l? kurum kltrmzn yap? ta?? haline gelmesi iin azami gayret ve zenigsteririz.
 • Ynetici ve al??anlar?m?z? ?kar at??malar?ndan uzak tutacak bilin, kural ve uygulamalarladonat?r, mevcut grevlerinden yararlanarak ki?isel ?kar sa?lamalar?n? nler ve denetleriz.
 • Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, a??rlama) yasalar?m?z?n, dernek tz?mzn ve etikkodumuzun belirledi?i ?ekilde uygular?z. al??anlar?m?z?n, tarafs?z karar ve davran??lar?n? etkileyecek hediyeler almalar?na ve ayn? amala hediye vermelerine msaade etmeyiz.
 • Faaliyet ve i?lemlerimizi yrtrken, her trl kamu kurum ve kurulu?u, idari olu?um, siviltoplum rgt ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaks?z?n e?it mesafedeyer al?r?z.
 • ??lemlerimizde yolsuzluklara yol amay?z, gz yummay?z.
 • Haks?z rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tketici haklar?n?n korunmas?n? gzetir, tmuygulamalar?m?z? bu ynde geli?tiririz.
 • Kay?t d??? istihdamda bulunmay?z; al??an sa?l??? ve gvenli?ini gzetir, adil istihdam?destekleriz.
 • Toplumsal birlik ve sosyal duyarl?l??? art?r?c? al??malarda bulunur; sosyalsorumluluklar?m?z?n bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tm i? evremizle payla??r?z.